Privacyverklaring

Taekwon-Do School Hwa Rangdo

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Taekwon-Do School Hwa Rangdo verwerkt van haar leden, vrijwilligers, ouders/verzorgers, donateurs/sponsors, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van Taekwon-Do School Hwa Rangdo of een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Taekwon-Do School Hwa Rangdo verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Taekwon-Do School Hwa Rangdo, adres secretariaat, Passaat 45 3893 CV te Zeewolde, KvK nummer 656566 te Lelystad.
De functionaris ‘leden- en donateur beheer is bereikbaar via email-adres:
secretariaat@hwa-rangdo.nl

2. Welke gegevens verwerkt Taekwon-Do School Hwa Rangdo en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s), inschrijfdatum
d) Kenmerken die van belang zijn voor het uitoefenen van de sport, zoals: lengte gewicht, graduatie en/of bepaalde allergieën of medicijngebruik.
e) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bijvoorbeeld social media accounts

2.2 Taekwon-Do School Hwa Rangdo verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor communicatie over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Taekwon-Do School Hwa Rangdo;
c) je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, toernooien en andere afgenomen diensten af te handelen.
d) je naam, lengte, gewicht, graduatie, geboortedatum en eventuele bijzonderheden, zoals het gebruik medische hulpmiddelen zoals een sportbril, brace, etc voor de inschrijving van toernooien of speciale trainingen die Taekwon-Do School Hwa Rangdo zelf organiseert of waar Taekwon-Do School Hwa Rangdo aan meedoet, zoals landelijke trainingen van de bond.Deze gegevens worden gedeeld met de organisator van deze activiteiten, om de activiteiten te kunnen organiseren en om bijvoorbeeld poule-indelingen te maken.
e) je naam, de naam van ouders/verzorgers, emailadres, telefoonnummers, graduatie, geboortedatum en eventuele bijzonderheden, zoals het gebruik medische hulpmiddelen zoals een sportbril, een brace, medicijnen, etc. voor de inschrijving van activiteiten die Taekwon-Do School Hwa Rangdo zelf organiseert, zoals speciale trainingen of een zomerkamp.
f) Tijdens activiteiten van Taekwon-Do School Hwa Rangdo of activiteiten waar Taekwon-Do School Hwa Rangdo aan deelneemt worden foto’s en filmpjes gemaakt en gedeeld op (social) media van Taekwon-Do School Hwa Rangdo. Taekwon-Do School Hwa Rangdo gebruikt deze materialen ter promotie van Taekwon-Do School Hwa Rangdo en haar activiteiten. Taekwon-Do School Hwa Rangdo gebruikt deze materialen ook om leden te helpen de prestaties te verbeteren (coaching). Bij inschrijving van het lidmaatschap geven leden, dan wel de ouders/verzorgers toestemming aan Taekwon-Do School Hwa Rangdo om deze materialen voor dit doel te gebruiken.
g) Je naam, bankrekeningnummer, (kleding)maten voor de bestellingen van doboks, kleding, beschermers en andere materialen.
h) Je naam, graduatie, aanwezigheid en behaalde resultaten op toernooien in ons medaille-overzicht dat we gebruiken als hulpmiddel om te bepalen wie er in de selectie kan deelnemen.

2.3 Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk na twee jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Taekwon-Do School Hwa Rangdo en je te informeren over de ontwikkelingen van Taekwon-Do School Hwa Rangdo.

2.4 Taekwon-Do School Hwa Rangdo gebruikt je naam en e-mailadres om je haar digitale nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Taekwon-Do School Hwa Rangdo te informeren. Afmelding voor deze nieuwsbrieven is mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Taekwon-Do School Hwa Rangdo verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Taekwon-Do School Hwa Rangdo passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Taekwon-Do School Hwa Rangdo soms gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van Taekwon-Do School Hwa Rangdo kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
Taekwon-Do School Hwa Rangdo zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Taekwon-Do School Hwa Rangdo je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (de secretaris).
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via email aan secretariaat@hwa-rangdo.nl

6. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.