Huishoudelijk reglement

Laatste aanpassing op donderdag 24 mei 2018

——- artikel 1 ——-

1. Leden zijn zij die zich houden aan de verplichtingen genoemd in Art.2. 2. De leeftijd van 3 jaar hebben bereikt.

 

——- artikel 2 ——-

1. Inschrijfgeld heeft betaald, welke € 10,- bedraagt.

2. Maandelijks de contributie aan de vereniging betaalt.

3. Jaarlijks de ITF Nederland contributie aan ITF Nederland betaalt

4. Regelmatig op de training aanwezig is.

 

——- artikel 3 ——-

1. Beëindiging van het lidmaatschap dient “schriftelijk” te worden gedaan bij de ledenadministratie via het online formulier op de website van de vereniging.

2. Opzeggen kan per de eerste van de maand, met een opzegtermijn van 1 maand; a. Ook opzeggen van het 2de, 3de of 4de uur kan alleen per de eerste van de maand (met een opzegtermijn van 1 maand)

3. Bij beëindiging dient aan de verplichting gesteld in Art. 2 lid 2 en Art. 3 lid 1 en 2 te zijn voldaan.

4. In acht neemt dat ook het lidmaatschap van ITF Nederland wordt opgezegd.

 

——- artikel 4 ——-

1. Ieder lid dient op tijd op de les aanwezig te zijn, gekleed in en schoon Taekwon-Do pak (welke aan de eisen van ITF Nederland voldoet) of een TKD Tiger pak, schone handen en voeten en kort geknipte nagels.

2. Het is mij bekend dat: ik nimmer hetgeen mij geleerd is op Taekwon-Do gebruik anders dan uit zelfverdediging;

3. Ik mij houd aan de gestelde regels van de sportzaal en zorg draag voor de aldaar aanwezige materialen en

4. Ik te allen tijde direct acht dien te slaan en gevolg dien te geven aan aanwijzingen van scheidsrechters en instructeurs.

5. Het gebruik van mobiele telefoons in de dojo tijdens de lessen niet is toegestaan.

 

——- artikel 5 ——-

1. Leden kunnen worden geschorst/geroyeerd door het bestuur of door de algemene ledenvergadering als: a. de betalingsverplichting langer dan twee maanden achter loopt. b. de gedragingen van het lid de goede naam van de school in een kwaad daglicht zet.

2. Schorsingen/royement wordt schriftelijk aan het lid medegedeeld en ondertekend door het bestuur.

3. Beëindiging van de schorsing/royement wordt verkregen als de in Art. 5 lid 1a en b genoemde feiten zijn voldaan/ uitgesproken en het bestuur de schorsing/royement opheft.

 

——- artikel 6 ——-

Ereleden

1. Ereleden zijn zij die op grond van hun verdiensten voor de school door de algemene ledenvergadering zijn benoemd.

2. Ereleden hebben geen andere rechten dan in de statuten staan vermeld.

 

——- artikel 7 ——-

Wedstrijden / demonstraties

1. Alle leden die de Taekwon-Do sport beoefenen moeten lid worden van ITF Nederland.

2. Als lid van ITF Nederland zal het lid een betalingsbewijs worden overhandigd, noodzakelijk is om deel te mogen nemen aan de wedstrijden en trainingen van ITF Nederland.

3. Wedstrijden / demo’s van de vereniging zelf, mogen door alle leden aan worden deelgenomen

4. Voor demonstraties word er door trainers leden aangewezen voor deelname.

5. Deelname aan wedstrijden gaat in overleg met de trainers. Kosten voor deelname zijn voor het lid.

 

——- artikel 8 ——-

1. Het kalenderjaar van de school loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 

——- artikel 9 ——-

1. Opleidingen voor scheidsrechters en leraar worden door de club vergoed en bij het behalen van scheidsrechters D-licentie krijgt men een ITF Nederland stropdas, voor het jureren van de wedstrijden, vergoed van de vereniging.

2. Bij het jureren van wedstrijden buiten Zeewolde ontvangen de scheidsrechters een vastgestelde dagvergoeding van de vereniging.

 

——- artikel 10 ——-

1. Alle door de vereniging gemaakte studiekosten worden over 24 maanden afgeschreven en zullen bij vertrek binnen 24 maanden, na het volgen van de opleiding, voor een evenredig deel worden teruggevorderd door de vereniging.

 

——- artikel 11 ——-

1. Alle volwassen leden of personen die als trainer, bestuurder of als vrijwilliger activiteiten verrichten voor de vereniging dienen een VOG verklaring te overleggen. Het niet kunnen overleggen van een VOG verklaring kan uitsluiting of royement van het lidmaatschap tot gevolg hebben. Hierover neemt het Dagelijks Bestuur, bijgestaan door de vertrouwenspersoon, een besluit. Schade (direct of indirect) ontstaan door het niet kunnen overleggen van een VOG verklaring zijn voor rekening van de betrokkene zelf.

 

——- artikel 12 ——-

1. De vereniging maakt gebruik van je persoonsgegevens om als vereniging te kunnen functioneren. Welke gegevens de vereniging bewerkt en met welk doel vind je in de de privacyverklaring. Je kunt alleen lid van de vereniging zijn of worden indien je akkoord bent met deze privacyverklaring.

 

 

Downloadbare versie van het Huishoudelijk Reglement vindt je hier: Huishoudelijk Reglement